Home Dokumentacje Sudo i sudoers w Gentoo
19 | 01 | 2020
Sudo i sudoers w Gentoo
Wpisany przez Sven Vermeulen   

Sudo i sudoers w Gentoo

Spis treści:

1. Czym jest sudo?

Nadawanie uprawnień

Pakiet app-admin/sudo pozwala administratorowi systemu nadać zwykłym użytkownikom uprawnienia do uruchamiania programów, do których normalnie nie mieliby dostępu. W odróżnieniu od ustawiania bitu setuid na tych programach w celu umożliwienia uruchomienia ich z uprawnieniami administratora, sudo pozwala precyzyjnie określić kto może wykonać daną komendę i kiedy.

Za pomocą sudo administrator może utworzyć listę osób, które mogą uruchamiać pewne programy. W przypadku, jeśli na programie zostałby ustawiony jedynie bit setuid, dowolny użytkownik mógłby uruchomić dany program (ewentualnie dowolny użytkownik z pewnej grupy, zależnie od ustawionych na pliku uprawnień). Używając sudo, można (i jest dobrą praktyką) wymagać od użytkownika podania hasła do uruchomienia danego programu; można nawet określić dokładnie uprawnienia na podstawie lokalizacji, z której użytkownik się loguje (np. czy jest zalogowany lokalnie czy poprzez zdalną sesję SSH).

Logowanie czynności

Dodatkową zaletą stosowania sudo jest jego możliwość logowania każdej próby (udanej bądź nie) uruchomienia programu. Okazuje się to bardzo przydatne, jeśli istnieje potrzeba sprawdzenia, kto popełnił ten fatalny błąd, którego skutków usuwanie trwało dziesięć godzin. :)

Konfiguracja sudo

Konfiguracja sudo znajduje się w pliku /etc/sudoers. Nie należy tego pliku edytować za pomocą komendy nano /etc/sudoers, vim /etc/sudoers ani żadnym innym ulubionym edytorem. Jeśli istnieje potrzeba zmiany tego pliku, należy posłużyć się komendą visudo.

Jest to narzędzie, które gwarantuje, że dwóch administratorów systemu nie będzie edytować tego pliku w tym samym momencie, zapewnia zachowanie odpowiednich bitów uprawnień na edytowanym pliku i sprawdza w podstawowym stopniu składnię, gwarantując, że w pliku nie powstaną fatalne w skutkach błędy. W praktyce uruchamia ono edytor zdefiniowany w zmiennej środowiskowej EDITOR, która w Gentoo domyślnie jest definiowana w pliku /etc/rc.conf.

O tym tekście

Ten tekst jest pomyślany jako krótkie wprowadzenie w tematykę sudo. Pakiet ten ma znacznie większe możliwości niż te, które są tutaj opisane. Pozwala m.in. edytować pliki z uprawnieniami innego użytkownika (sudoedit), uruchamiać programy ze skryptów w taki sposób, żeby mogły przejść do tła, odczytać hasło ze standardowego wejścia zamiast klawiatury itd...

Więcej informacji na temat sudo i sudoers znajduje się na ich stronach man.

2. Składnia pliku sudoers

Podstawowa składnia

Zwykle najtrudniejszym zadaniem w poznaniu sudo jest przyzwyczajenie się do składni pliku /etc/sudoers. W najprostszym wydaniu wygląda ona w ten sposób:

Listing 2.1: Podstawowa składnia /etc/sudoers

użytkownik komputer = komenda

Taka składnia instruuje sudo, że użytkownik określony przez wpis użytkownik zalogowany z maszyny komputer może wykonywać komendę z uprawnieniami superużytkownika. Konkretny przykład pokaże to lepiej: pozwólmy użytkownikowi antoni wykonać komendę emerge tylko jeśli jest zalogowany lokalnie (nie poprzez SSH):

Listing 2.2: Realny przykład /etc/sudoers

antoni localhost = /usr/bin/emerge

Ostrzegamy, że nie należy pozwalać użytkownikom na wykonywanie programów, które pozwalają na zwiększenie ich przywilejów w systemie. Na przykład użytkownik mający prawo do wykonanie emerge z prawami superużytkownika, może je wykorzystać do zdobycia pełnej kontroli nad systemem. Użytkownikom, którym się nie ufa nie należy nadawać żadnych przywilejów poprzez sudo.

Nazwę użytkownika można zastąpić nazwą grupy. W takim przypadku nazwę grupy należy poprzedzić znakiem %. W przykładzie poniżej pozwolimy na korzystanie z emerge wszystkim członkom grupy wheel:

Listing 2.3: Udzielanie członkom grupy wheel prawa do wykonywania polecenia emerge

%wheel localhost = /usr/bin/emerge

Można rozszerzyć pojedynczy wpis o wiele komend (zamiast tworzyć oddzielne wpisy dla każdej komendy). Na przykład, żeby pozwolić przykładowemu użytkownikowi uruchamiać nie tylko emerge, ale również polecenia ebuild i emerge-webrsync jako superużytkownik, należy wpisać:

Listing 2.4: Zezwolenie na wykonanie wielu komend

antoni localhost = /usr/bin/emerge, /usr/bin/ebuild, /usr/sbin/emerge-webrsync

Można również określić całą komendę z jej parametrami, a nie tylko samą ścieżkę pliku wykonywalnego. Jest to przydatne, jeżeli istnieje potrzeba ograniczenia wykonywania komendy tylko do pewnych opcji. W sudo istnieje możliwość skorzystania ze znaków zastępczych tak jak w powłoce, ale nie można korzystać w nim z wyrażeń regularnych.

Spróbujmy:

Listing 2.5: Próba uaktualnienia systemu poprzez sudo

$ sudo emerge -uDN world

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

  #1) Respect the privacy of others.
  #2) Think before you type.
  #3) With great power comes great responsibility.

Password: (należy wpisać własne hasło, nie superużytkownika)

Hasło, którego wymaga sudo jest domyślnie własnym hasłem użytkownika. Upewni nas to, że pozostawiony przypadkowo bez opieki terminal nie zostanie wykorzystany przez nikogo do złych celów.

Należy mieć na uwadze, że sudo nie zmienia zawartości zmiennej środowiskowej ${PATH. Dowolna polecenie umieszczone po sudo jest uruchamiane w środowisku użytkownika. Jeśli użytkownik musi uruchomić jakieś polecenie, np. z katalogu /sbin, powinien sudo podać pełną ścieżkę (chyba, że ma już /sbin we własnej zmiennej ${PATH}):

Listing 2.6: Użycie pełnej ścieżki do programu

$ sudo /usr/sbin/emerge-webrsync

Posługiwanie się aliasami

W większych systemach potrzeba wprowadzania wszystkich użytkowników ze wszystkimi kombinacjami komend i komputerów może być nieco przerażającym zajęciem. Aby ułatwić administrację pliku /etc/sudoers można definiować aliasy. Sposób deklaracji aliasów jest prosty:

Listing 2.7: Deklaracja aliasów w /etc/sudoers

Host_Alias hostalias = hostname1, hostname2, ... Aliasy komputerów
User_Alias useralias = user1, user2, ...     Aliasy użytkowników
Cmnd_Alias cmndalias = command1, command2, ...  Aliasy komend

Aliasem, który jest zawsze zdefiniowany, dla dowolnej kategorii jest alias ALL (aby ułatwić rozróżnienie pomiędzy aliasami i nie-aliasami dobrą praktyką jest używać wielkich liter w nazwach aliasów). Jak nietrudno zgadnąć, alias ALL jest aliasem wszystkich możliwych wartości.

Dobrym przykładem użycia aliasu ALL jest zezwolenie dowolnemu użytkownikowi na użycie komendy shutdown, pod warunkiem, że użytkownik jest zalogowany lokalnie:

Listing 2.8: Zezwolenie na wykonanie komendy shutdown

ALL localhost = /sbin/shutdown

Innym przykładem mogłoby być zezwolenie użytkownikowi antoni na wykonywanie komendy emerge, niezależnie od tego z jakiej maszyny jest zalogowany:

Listing 2.9: Zezwolenie na wykonywanie programu niezależnie od lokalizacji

antoni ALL = /usr/bin/emerge

Bardziej interesującym przykładem jest zdefiniowanie grupy użytkowników, którzy mogą uruchamiać programy administracyjne (takie jak emerge i ebuild) i grupy administratorów, którzy mogą zmieniać hasła użytkownikom - ale nie superużytkownikowi!

Listing 2.10: Użycie aliasów dla użytkowników i komend

User_Alias SOFTWAREMAINTAINERS = antoni, john, danny
User_Alias PASSWORDMAINTAINERS = antoni, sysop
Cmnd_Alias SOFTWARECOMMANDS  = /usr/bin/emerge, /usr/bin/ebuild
Cmnd_Alias PASSWORDCOMMANDS  = /usr/bin/passwd [a-zA-Z0-9_-]*, !/usr/bin/passwd root

SOFTWAREMAINTAINERS localhost = SOFTWARECOMMANDS
PASSWORDMAINTAINERS localhost = PASSWORDCOMMANDS

Uruchamianie komend z uprawnieniami innego zwykłego użytkownika

Użytkownicy mają również możliwość wykonywania komend z uprawnieniami innych zwykłych użytkowników (nie superużytkownika). Może to być bardzo przydatne, jeśli są w systemie uruchomione programy z uprawnieniami pewnego użytkownika (np. apache dla serwera WWW) i istnieje potrzeba wykonywania przy tych programach czynności administracyjnych przez pewnych użytkowników (np. zabicie procesów zombie).

Wewnątrz pliku /etc/sudoers umieszcza się użytkownika (użytkowników) pomiędzy () przed listą komend:

Listing 2.11: Wykonywanie jako ktoś inny niż superużytkownik

użytkownik komputer = (uruchom-jako) komendy

Na przykład, żeby umożliwić użytkownikowi antoni wykonanie komendy kill jako użytkownik apache albo rane:

Listing 2.12: Przykład zezwolenia na wykonywanie jako nie-superużytkownik

Cmnd_Alias KILL = /bin/kill, /usr/bin/pkill

antoni ALL = (apache, rane) KILL

Z takim ustawieniem, użytkownik może wybrać, z uprawnieniami jakiego użytkownika uruchomi komendę sudo -u:

Listing 2.13: Wykonanie pkill jako użytkownik apache

$ sudo -u apache pkill apache

Można stworzyć alias definiujący użytkowników, z których uprawnieniami będzie można uruchamiać programy używając dyrektywy Runas_Alias. Jej użycie jest identyczne jak pozostałych aliasów omówionych wcześniej.

Hasła i ustawienia domyślne

Domyślnie sudo prosi użytkownika o podanie jego własnego hasła w celu identyfikacji. Po jednorazowym podaniu hasła sudo pamięta je przez pięć minut, pozwalając użytkownikowi skupić się na swojej pracy raczej niż na ciągłym wprowadzaniu hasła.

To zachowanie może być oczywiście zmienione. Używając dyrektywy Defaults: w pliku /etc/sudoers można zdefiniować domyślne zachowanie dla danego użytkownika.

Na przykład, żeby zmienić domyślne pięć minut na zero (nigdy nie zapamiętuj hasła):

Listing 2.14: Zmiana czasu ważności hasła

Defaults:antoni timestamp_timeout=0

Wartość -1 powodowałaby bezterminowe zapamiętanie hasła (do czasu restartu systemu).

Można też zdefiniować ustawienie wymagające podania hasła użytkownika, z którego uprawnieniami komenda ma być uruchomiona, a nie własnego hasła. Osiąga się to przez użycie opcji runaspw. W poniższym przykładzie ustalamy również ilość dozwolonych pomyłek we wprowadzaniu hasła (czyli ilość razy z jaką hasło może być wprowadzana zanim sudo zakończy swe działanie z błędem), zamiast domyślnych trzech:

Listing 2.15: Wymóg podania hasła użytkownika, zamiast własnego

Defaults:john runaspw, passwd_tries=2

Kolejną interesującą cechą jest możliwość utrzymywania zmiennej DISPLAY ustawionej tak, abyśmy mogli uruchamiać narzędzia graficzne:

Listing 2.16: Utrzymywanie zmiennej DISPLAY

Defaults:john env_keep=DISPLAY

Za pomocą dyrektywy Defaults: można zmienić całe tuziny domyślnych ustawień. Więcej informacji można znaleźć w man sudoers - szukając wpisu dotyczącego Defaults.

Jeśli natomiast istnieje potrzeba zezwolenia użytkownikowi na wykonywanie komend bez podawania jakiegokolwiek hasła, należy te komendy poprzedzić opcją NOPASSWD:, w taki sposób:

Listing 2.17: Zezwolenie na uruchamianie emerge bez monitowania o hasło

antoni localhost = NOPASSWD: /usr/bin/emerge

3. Użytkowanie sudo

Sprawdzanie uprawnień

Aby dowiedzieć się, jakie posiada się uprawnienia, należy uruchomić sudo -l:

Listing 3.1: Sprawdzanie uprawnień

$ sudo -l
User antoni may run the following commands on this host:
  (root)  /usr/libexec/xfsm-shutdown-helper
  (root)  /usr/bin/emerge
  (root)  /usr/bin/passwd [a-zA-Z0-9_-]*
  (root)  !/usr/bin/passwd root
  (apache) /usr/bin/pkill
  (apache) /bin/kill
Oznacza to, że użytkownik antoni może wykonać powyższe komendy z
uprawnieniami użytkowników podanych w nawiasie

Jeśli w /etc/sudoers są zdefiniowane komendy nie wymagające podawania żadnego hasła, ich wylistowanie też nie będzie wymagało hasła. W innym przypadku użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, jeśli nie jest ono zapamiętane przez sudo.

Wydłużanie czasu ważności hasła

Domyślnie, jeśli użytkownik podał swoje hasło w celu uwierzytelnienia się przed sudo, jest ono pamiętane przez pięć minut. Jeśli użytkownik chce wydłużyć ten czas, może uruchomić sudo -v, żeby wyzerować licznik czasu ważności hasła. W takim przypadku minie kolejne pięć minut, zanim sudo znów poprosi o hasło.

Listing 3.2: Wydłużanie czasu ważności hasła

$ sudo -v

Odwrotny skutek odniesie sudo -k: hasło zostanie zapomniane natychmiast.

 

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.