Debian Reference (version 1) - Część 11 - Edytory Drukuj


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference (version 1)
Część 11 - Edytory


11.1 Popularne edytory

Linux oferuje wiele alternatyw dla konsolowych edytorów tekstu. Wśród nich:

 • vim: Potężny i lekki edytor, wywodzący się z BSD. VI iMproved.

 • emacs: Podstawowy i ciężki edytor, wywodzący się z projektu GNU. Autentyk RMS-a (Richarda M. Stallmana).

 • xemacs: Emacs: Następne pokolenie, pochodzący od Lucid.

 • mcedit: GNU edytor dla początkujących. Identyczny z wewnętrznym edytorem z mc. Zobacz Edytor w MC, Rozdział 4.2.5.

 • ae: Domyślny mały edytor (Potato). Należy go unikać.

 • nano: Domyślny mały edytor (Woody). Naśladuje pico.

 • joe: Dla fanów czasów WordStara lub TurboPascala.

 • jed: Szybki, w pełni wyposażony, obsługiwany przez menu, ze skrótami klawiszowymi Emacsa.

 • jove: Bardzo mały edytor ze skrótami klawiszowymi Emacsa.

 • nvi: Nowy vi. Błąd w błąd kompatybilny z oryginalnym vi.

Aby zmienić domyślny edytor, użyj update-alternatives --config editor. Wiele programów używa również zmiennych środowiskowych takich jak EDITOR lub VISUAL aby zdecydować, którego edytora użyć. Zobacz Edytor w MC, Rozdział 4.2.5.

Także kilka edytorów środowiska X Window jest godnych uwagi:

 • gvim: Vim z interfejsem graficznym (Pakiety vim i vim-gtk).

 • emacs: Jedyny prawdziwy Emacs (automatycznie wykrywa X Window).

 • xemacs: Emacs następnej generacji (automatycznie wykrywa X Window).

Wywołania tych klientów X zawierają standardowe opcje, takie jak -fn a24, które ułatwiają życie starszym użytkownikom, takim jak ja :) Zobacz Klienty X, Rozdział 9.4.4.


11.2 Edytory awaryjne

Istnieje kilka edytorów umieszczonych w katalogu /bin. Jeden z nich powinien być zainstalowany do prostego edytowania plików, gdy /usr jest nieosiągalne.

 • elvis-tiny: Minimalny edytor vi (vi aby uruchomić)

 • nano-tiny: Minimalny edytor różny od vi (nano-tiny aby uruchomić)

 • ed: Minimalny edytor (zawsze obecny, ale trudny w użyciu)


11.3 Emacs i Vim


11.3.1 Wskazówki do Vima

Przeczytaj dokument „VIM - main help file” wciskając <F1> podczas pracy programu.

   <F1>      Pomoc
   <esc>     Powrót do normalnego trybu
   V       Tryb wizualny
   i       Tryb wprowadzania
   :       Polecenia linii poleceń
   :set tw=72   Ustawia szerokość tekstu na 72
   <F11>     Tryb wprowadzania (wklejania)
   :r! date -R  Wstaw datę zgodną z RFC-822
   qa       Zapisz sekwencję klawiszy w rejestrze a

   q       Zatrzymaj zapisywanie sekwencji klawiszy
   @a       Wykonaj sekwencję klawiszy z rejestru a
   :edit foo.txt  Edytuj inny plik przez wczytanie foo.txt
   :wnext     Zapisz bieżący plik i edytuj następny plik

q i @ mogą być używane do zapisywania i odtwarzania prostych makr. Na przykład, aby utworzyć makro, które wstawia znaczniki pochyłości HTML wokół słowa pod kursorem, możesz wpisać qii<i>^[ea</i>^[q (gdzie ^[ jest klawiszem ESC). Gdy później ustawisz kursor na początku słowa i wpiszesz @i, zostaną dodane znaczniki <i> i </i>.

Zobacz również Używanie GnuPG z Vimem, Rozdział 14.4.2.


11.3.2 Wskazówki do Emacsa

   <F1>        Pomoc
   <F10>        Menu
   C-u M-! date -R   Wstaw datę zgodną z RFC-822

11.3.3 Uruchamianie edytora

   uruchom edytor:              emacs plik vim plik
   uruchom w trybie zgodności z vi:            vim -C
   uruchom w trybie niezupełnie zgodnym z vi:       vim -N
   uruchom z opcjami domyślnymi:       emacs -q  vim -N -u NONE

11.3.4 Podsumowanie poleceń edytorów (Emacs, Vim)

   wyjście:            C-x C-c     :qa /:wq /:xa /:q!
   Powrót/tryb poleceń:      C-g       <esc>
   Do tyłu (w lewo):       C-b       h
   Do przodu (w prawo):      C-f       l
   W dół:             C-n       j
   W górę:            C-p       k
   początek linii(^):       C-a       0
   koniec linii($):        C-e       $
   Polecenia wielokrotne:     C-u nnn polec  nnn polecenie
   Polecenia wielokrotne:     M-cyfra polecenie
   zapisz plik:          C-x C-s     :w plik
   początek bufora:        M-<       1G
   koniec bufora:         M->       G
   przewiń 1 ekran do przodu:   C-v       ^F
   przewiń 1/2 ekranu do przodu:         ^D
   przewiń 1 linię do przodu:           ^E
   przewiń 1 ekran do tyłu:    M-v       ^B
   przewiń 1/2 ekranu do tyłu:          ^U
   przewiń 1 linię do tyłu:            ^Y
   przewiń inne okno:       M-C-v
   skasuj w miejscu kursora:    C-d       x
   skasuj od kurs. do końca linii: C-k       D
   przeszukiwanie w przód:     C-s
   przeszukiwanie wstecz:     C-r
   wyszukaj w przód:        C-s enter    /
   wyszukaj wstecz:        C-r enter    ?
   szukanie wyrażeń regularnych:  M-C-s
   szukanie wyrażeń reg. wstecz:  M-C-r
   znajdź wyrażenie regularne:   M-C-s enter   /
   znajdź wyrażenie reg. wstecz:  M-C-r enter   ?        
   Pomoc:             C-h C-h     :help
   Pomoc Apropos:         C-h a
   objaśnienia klawiszy:      C-h b      :help [klawisz]
   Pomoc (Info):          C-h i
   Pomoc Główny tryb:       C-h m
   Pomoc samouczek:        C-h t      :help howto
   Cofnij (Undo):         C-_       u
   Anuluj cofnięcie (Redo):    C-f       ^R
   Zaznacz pozycję kursora:    C-@       m{a-zA-Z}
   Zmień zaznaczenie i pozycję:  C-x C-x
   Idź do znacznika w bieżącym pliku:       '{a-z}
   Idź do znacznika w dowolnym pliku:       '{A-Z}
   kopiuj obszar:         M-w       {w wizualnym}y
   usuń obszar:          C-w       {w wizualnym}d
   Wklej i zachowaj bufor:     C-y       
   Wklej z bufora usuniętych:   M-y       p
   zmień obszar na duże litery:  C-x C-u     {w wizualnym}U
   zmień obszar na małe litery:  C-x C-l     {w wizualnym}u
   Wstaw znak specjalny:      C-q numer ósemkowo/sekwencja klawiszy 
                           ^V dziesiętnie/sekwencja klawiszy
   zastąp:             M-x replace-string   :%s/aaa/bbb/g
   zastąp wyrażenie regularne:   M-x replace-regexp   :%s/aaa/bbb/g
   zastąp z potwierdzeniem:    M-%           :%s/aaa/bbb/gc
   zastąp z potwierdzeniem:    M-x query-replace
   zastąp wyrażenie reg. z potwierdzeniem: M-x query-replace-regexp
   Otwórz plik:          C-x C-f     :r plik
   Zapisz plik:          C-x C-s     :w
   Zapisz wszystkie bufory:    C-x s      :wa
   Zapisz jako:          C-x C-w plik  :w plik
   zmień bufor:          C-x b
   wyświetl bufory:        C-x C-b     :buffers
   Przełącz na tylko-do-odczytu:  C-x C-q     :set ro
   zapytaj i usuń bufor:      C-x k
   Podziel pionowo:        C-x 2      :split
   Podziel poziomo:        C-x 3      :vsplit (wersja 6)
   Przenieś do innego okna:    C-x o      ^Wp
   Usuń to okno:          C-x 0      :q
   Skasuj inne okno (okna):    C-x 1      ^Wo
   uruchom kompilację w tle:    M-x compile
   usuń kompilację w tle:     M-x kill-compilation
   uruchom make                  :make Makefile
   sprawdź informacje o błędach:  C-x`      :echo errmsg
   uruchom powłokę logując wyjście: M-x shell   :!script -a tmp
   ...wyczyść znaki backspace, ...         :!col -b <tmp >record
   ...zapisz/przywołaj zapis powłoki: C-x C-w record :r record
   uruchom powłokę:        M-! sh     :sh
   uruchom polecenie:       M-! cmd     :!cmd
   uruchom polecenie i wstaw:   C-u M-! cmd   :r!cmd
   uruchom filtr:         M-| plik    {wizualny}:w file
   uruchom filtr i wstaw:     C-u M-| filter {wizualny}:!filter
   pokaż opcję:                  :se[t] {opcja}?
   przywróć wartość domyślną opcji         :se[t] {opcja}&

   ustaw opcję logiczną (boolean)         :se[t] no{opcja}
   przełącz opcję logiczną (boolean)        :se[t] inv{option}
   zawiń tekst na 72. kolumnie           :se tw=72
   nie zawijaj                   :se tw=0
   automatycznie wcinaj              :se ai
   rozwijaj tabulator               :se et
   ustaw znaki komentarza (mail)          :se comments=n:>,n:\|
   
   uruchom GDB           M-x gdb            
   opisz tryb GDB         C-h m             
   rusz się o jedną linię     M-s
   następna linia         M-n
   rusz się o jedną instrukcję   M-i              
   zakończ bieżącą ramkę stosu   C-c C-f            
   kontynuuj            M-c              
   podnieś ramki argumentów    M-u              
   upuść ramki argumentów     M-d              
   skopiuj ilość od punktu, wstaw na końcu: C-x &             
   ustaw pułapkę          C-x SPC

11.3.5 Konfiguracja Vima

W celu użycia wszystkich funkcji Vima oraz podświetlania składni, należy dodać następujące linie do ~/.vimrc lub /etc/vimrc:

   set nocompatible
   set nopaste
   set pastetoggle=<f11>
   syn on

Tryb wklejania umożliwia unikanie wpływu automatycznego wcinania przy operacjach wytnij-i-wklej w terminalu. Robi on więcej niż proste „:set noai”.

Jeżeli interesuje Cię integracja z GnuPG, zobacz Używanie GnuPG z Vimem, Rozdział 14.4.2.


11.3.6 Ctags

apt-get install exuberant-ctags i uruchom ctags na plikach źródłowych. Wpisz :tag nazwa_funkcji w Vimie, aby przeskoczyć do linii w której nazwa_funkcji się zaczyna. Znaczniki działają dla C, C++, Javy, Pythona i wielu innych języków.

Emacs posiada te same możliwości ctags.


11.3.7 Konwersja ekranu z podświetlaniem składni do kodu HTML

so \$VIMRUNTIME/syntax/2html.vim wywołane z linii poleceń Vima zamieni podświetlany tekst na kod HTML. Zapisz używając :w plik.html i :q. Użytecznie dla kodu w języku C itd.


11.3.8 Rozdzielanie ekranu w vimie

vim może edytować wiele plików w środowisku z wielokrotnie podzielonym ekranem. W celu uzyskania szczegółowych informacji, wpisz :help usr_08.txt.

Aby rozdzielić ekran między różne pliki, wpisz w lini poleceń vi:

   :split inny-plik
   :vsplit inny-plik

Lub w linii poleceń powłoki:

   $ vi -o file1.txt file2.txt  # Podział poziomy
   $ vi -O file1.txt file2.txt  # Podział pionowy

wywoła to vi podzielonego na wiele okien.

   $ vimdiff file.txt~ file.txt     # sprawdza ostatnie zmiany w file.txt
   $ vimdiff file.en.sgml file.fr.sgml # sprawdza zamiany w przekładzie/tłumaczeniu
   $ gvimdiff file.txt~ file.txt    # w środowisku X Window

spowoduje wyświetlenie ładnego widoku zmian między oryginałem i kopią zapasową. W przypadku SGML-a dopasowuje znaczniki, więc porównywanie tłumaczeń w tym trybie działa bardzo dobrze.

Specjalne ruchy kursora wywoływane przez Ctrl-W:

   Ctrl-W +   zwiększa rozmiar okna
   Ctrl+W -   zmniejsza rozmiar okna
   Ctrl-W h   przejdź do okna po lewej
   Ctrl-W j   przejdź do okna poniżej
   Ctrl-W k   przejdź do okna powyżej
   Ctrl-W l   przejdź do okna po prawej
   ...

Aby kontrolować przewijanie ekranu użyj następujących opcji:

   :set scrollbind
   :set noscrollbind


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference (version 1)

This translation is based on old version of Debian Reference (English, version 1.x), well before Sat, 26 Jan 2008.

Osamu Aoki osamu#at#debian.org
Koordynator tłumaczenia: Bartosz Feński aka fEnIo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Autorzy, Rozdział A.1


 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.