Home Dokumentacje Debian Reference (version 1) - Część 12 - Systemy kontroli wersji
24 | 01 | 2020
Debian Reference (version 1) - Część 12 - Systemy kontroli wersji Drukuj


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference (version 1)
Część 12 - Systemy kontroli wersji


12.1 Concurrent Versions System (CVS)

Przeczytaj (np. przeglądarką lynx) pliki: /usr/share/doc/cvs/html-cvsclient, /usr/share/doc/cvs/html-info, /usr/share/doc/cvsbook lub wykonaj polecenia: info cvs oraz man cvs w celu uzyskania dokładnych informacji.


12.1.1 Instalacja serwera CVS

Poniższe ustawienia pozwalają na wprowadzanie zmian w repozytorium wyłącznie użytkownikom należącym do grupy „src”, a na administrację CVS wyłącznie członkowi grupy „staff”, redukując w ten sposób szanse zastrzelenia samego siebie.

   # cd /var/lib; umask 002 ; mkdir cvs # [Woody] FSH
   # apt-get install cvs cvs-doc cvsbook
   # export CVSROOT=/var/lib/cvs

   # cd $CVSROOT
   # chown root:src .	# „staff” dla większych ograniczeń rozpoczynania projektów
   # chmod 3775 .		# Jeśli w powyższym występuje „staff”, użyj 2775
   # cvs -d /var/lib/cvs init 	# bezpieczniej jest określić -d tutaj!
   # cd CVSROOT
   # chown -R root:staff .
   # chmod 2775 .
   # touch val-tags
   # chmod 664 history val-tags
   # chown root:src history val-tags

12.1.2 Przykładowe sesje CVS

Poniżej znajdują się przykłady konfiguracji środowiska powłoki dla dostępu do repozytoriów CVS.


12.1.2.1 Anonimowy CVS (tylko pobieranie)

Zdalny dostęp tylko do odczytu:

   $ export CVSROOT=:pserver:
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 :/cvsroot/qref
   $ cvs login
   $ cvs -z3 co qref


12.1.2.2 Użycie lokalnego serwera CVS

Dostęp lokalny z powłoki na tej samej maszynie:

   $ export CVSROOT=/var/lib/cvs

12.1.2.3 Użycie odległego pservera CVS

Zdalny dostęp bez SSH (używając obsługi RSH w cvs):

   $ export CVSROOT=:pserver:
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 :/var/lib/cvs

   $ cvs login

Jest to metoda podatna na podsłuch.


12.1.2.4 Użycie zdalnego CVS przez ssh

Zdalny dostęp z SSH:

   $ export CVSROOT=:ext:
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 :/var/lib/cvs

lub dla SourceForge:

   $ export CVSROOT=:ext:
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 :/cvsroot/qref

Możesz również użyć uwierzytelnienia RSA (Połączenia z mniejszą ilością haseł – RSA, Rozdział 9.5.3), które eliminuje pytanie o hasło.


12.1.2.5 Tworzenie nowego archiwum CVS

Dla,

   OBIEKT       WARTOŚĆ             ZNACZENIE
   Drzewo źródeł:   ~/project-x      Wszystkie kody źródłowe
   Nazwa projektu:   project-x       Nazwa projektu
   Źródło modułu:   Main-branch      Nazwa całego modułu (vendortag)
   Etykieta wydania:  Release-original   Nazwa wydania (releasetag)

Wykonaj,

   $ cd ~/project-x         # przejdź do katalogu ze źródłami
   ... stwórz drzewo źródeł ...
   $ cvs import -m "Start project-x" project-x Main-branch Release-original
   $ cd ..; rm -R ~/project-x


12.1.2.6 Praca z CVS

Praca nad projektem project-x przy użyciu lokalnego repozytorium:

   $ cd              # przejście do przestrzeni roboczej
   $ cvs co project-x       # pobranie źródeł z CVS-u
   $ cd project-x

   ... wprowadzanie zmian w zawartości ...
   $ cvs diff -u          # podobne do diff -u repozytorium/ lokalne/
   $ cvs up -C modyfikowany_plik  # cofnięcie zmian w pliku
   $ cvs ci -m "Opisz zmiany"   # wysłanie modyfikacji do CVS
   $ vi nowy_plik
   $ cvs add nowy_plik
   $ cvs ci -m "Dodano nowy_plik"

   $ cvs up            # pobranie najnowszych wersji z CVS
   ... by utworzyć wszystkie nowoutworzone katalogi w CVS użyj
   ... "cvs up -d -P" w zastępstwie.
   ... uważaj na linie zaczynające się od „C nazwa_pliku”
   ... kod niezmodyfikowany przeniesiony jest do `.#nazwa_pliku.wersja'.
   ... szukaj "<<<<<<<" i ">>>>>>>" w nazwa_pliku.
   $ cvs tag Release-1       # dodaj symboliczną nazwę wydania
   ... edytuj dalej ...
   $ cvs tag -d Release-1     # usuń nazwę wydania
   $ cvs ci -m "następne komentarze"

   $ cvs tag Release-1       # ponownie dodaj nazwę wydania
   $ cd              # wróć do przestrzeni roboczej
   $ cvs co -r Release-initial -d old project-x
   ... pobierz wersję oryginalną do katalogu old
   $ cd old
   $ cvs tag -b Release-initial-bugfixes # stwórz nazwę odgałęzienia (-b)
   ... możesz teraz pracować na starej wersji (Tag=sticky)
   $ cvs update -d -P     # nie twórz pustych katalogów
   ... drzewo źródeł ma teraz trwałą (sticky) nazwę „Release-initial-bugfixes”
   ... pracuj na tym odgałęzieniu
   $ cvs up -d -P # zsynchronizuj z plikami modyfikowanymi przez innych w tej gałęzi
   $ cvs ci -m "check into this branch"

   $ cvs update -kk -A -d -P
   ... usuń trwałą nazwę i zapomnij zawartość
   ... aktualizuj z głównego pnia bez rozwijania słów kluczowych
   $ cvs update -kk -d -P -j Release-initial-bugfixes
   ... włączenie z odgałęzienia Release-initial-bugfixes do drzewa
   ... głównego. Napraw konflikty edytorem.
   $ cvs ci -m "włączono Release-initial-bugfixes"
   $ cd
   $ tar -cvzf old-project-x.tar.gz old   # stwórz archiwum, -j dla bz2
   $ cvs release -d old        # usuń lokalne źródła (opcjonalne)

Miłe opcje do zapamiętania (używaj jako pierwszych opcji dla cvs):

   -n   pusty przebieg, żadnych efektów
   -t   wyświetl komunikaty pokazujące etapy pracy cvs

12.1.2.7 Eksport plików z CVS

Aby pobrać najnowszą wersję z CVS użyj „tomorrow”:

   $ cvs ex -D tomorrow nazwa_modułu

12.1.2.8 Zarządzanie CVS

Dodaj alias dla projektu (serwer lokalny):

   $ su - admin      # członek grupy staff
   $ export CVSROOT=/var/lib/cvs
   $ cvs co CVSROOT/modules
   $ cd CVSROOT
   $ echo "px -a project-x" >>modules
   $ cvs ci -m "px jest teraz aliasem project-x"

   $ cvs release -d .
   $ exit         # Ctrl-D aby wyjść z su
   $ cvs co -d project px
   ... pobierz project-x (alias:px) z CVS to katalogu project
   $ cd project
   ... wprowadź zmiany w zawartości ...

0


12.1.3 Rozwiązywanie problemów z CVS


12.1.3.1 Uprawnienia plików w repozytorium

CVS nie nadpisuje aktualnych plików w repozytorium, tylko zastępuje je innymi. Z tego powodu, pozwolenie na pisanie do katalogu z repozytorium ma kluczowe znaczenie. Dla każdego nowego repozytorium, wykonaj następujące czynności aby zapewnić ten warunek.

   # cd /var/lib/cvs
   # chown -R root:src repozytorium
   # chmod -R ug+rwX  repozytorium
   # chmod  2775   repozytorium # jeśli potrzebne, w podkatalogu


12.1.3.2 Bit wykonywalności

Bit wykonywalności pliku jest zachowany przy pobieraniu z CVS. Kiedy tylko zobaczysz problem z prawem do wykonywania w pobranych plikach, zmień uprawnienia pliku w repozytorium następującym poleceniem.

   # chmod ugo-x nazwa_pliku

12.1.4 Polecenia CVS

Oto polecenia CVS wraz ze skrótami.

   {add|ad|new} [-k kflag] [-m 'komunikat'] pliki...
   {admin|adm|rcs} [opcje-rcs] pliki...
   {annotate|ann} [opcje] [pliki...]
   {checkout|co|get} [opcje] moduły...
   {commit|ci|com}  [-lnR] [-m 'podsumowanie_zmian' | -f file] \
       [-r rewizja] [pliki...]
   {diff|di|dif} [-kl] [opcje_rcsdiff] [[-r rev1 | -D data1] \
       [-r rev2 | -D data2]] [pliki...]
   {export|ex|exp} [-flNn] -r rev|-D data [-d katalog] [-k kflag] moduł...
   {history|hi|his} [-report] [-flags] [-options args] [pliki...]
   {import|im|imp} [-opcje] repozytorium vendortag releasetag...
   {login|logon|lgn}
   {log|lo|rlog} [-l] opcje-rlog [pliki...]
   {rdiff|patch|pa} [-flags] [-V vn] [-r t|-D d [-r t2|-D d2]] moduły...
   {release|re|rel} [-d] katalogi...
   {remove|rm|delete} [-lR] [pliki...]
   {rtag|rt|rfreeze} [-falnR] [-b] [-d] [-r tag | -D data] \
       nazwa_symboliczna moduły...
   {status|st|stat} [-lR] [-v] [pliki...]
   {tag|ta|freeze} [-lR] [-F] [-b] [-d] [-r tag | -D data] [-f] \
       nazwa_symboliczna [pliki...]
   {update|up|upd} [-AdflPpR] [-d] [-r tag|-D data] pliki...

12.2 Subversion

Subversion jest systemem kontroli wersji nowej generacji, który tworzony był z myślą o zastąpieniu CVS. Według twórców jest on obecnie w stanie „alpha”, jednak prawdopodobnie jest wystarczająco stabilny dla większości użytkowników. W momencie powstawania tego tekstu, Subversion dostępny jest wyłącznie w niestabilnej gałęzi Debiana.


12.2.1 Instalacja serwera Subversion

Meta-pakiet subversion-server jest zależny od wymaganych do użycia systemu Subversion pakietów (libapache2-dav-svn oraz subversion-tools).


12.2.1.1 Tworzenie repozytorium

Aktualnie, pakiet subversion nie tworzy repozytorium, więc musi być ono utworzone ręcznie. Jednym z możliwych miejsc dla repozytorium jest /var/local/repos.

Utwórz katalog:

   # mkdir -p /var/local/repos

Utwórz bazę danych repozytorium:

   # svnadmin create /var/local/repos

Daj prawo do zapisu w repozytorium serwerowi WWW:

   # chown -R www-data:www-data /var/local/repos

12.2.1.2 Konfiguracja Apache2

Aby umożliwić dostęp do repozytorium przez uwierzytelnienie użytkownika, dodaj (lub usuń komentarz) następujące wpisy do /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf:

   <Location /repos>
    DAV svn
    SVNPath /var/local/repos
    AuthType Basic
    AuthName "Repozytorium Subversion"
    AuthUserFile /etc/subversion/passwd
    <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>

     Require valid-user
    </LimitExcept>
   </Location>

Następnie stwórz plik z hasłami użytkowników używając polecenia:

   htpasswd2 -c /etc/subversion/passwd jakiś-użytkownik

Przeładuj Apache2, a Twoje nowe repozytorium Subversion będzie dostępne pod adresem http://nazwa_hosta/repos.


12.2.2 Przenoszenie repozytorium CVS do Subversion


12.2.3 Przykłady użycia Subversion

Poniższe części pokazują jak używać różnych poleceń w Subversion.


12.2.3.1 Tworzenie nowego archiwum

Aby stworzyć nowe archiwum Subversion, napisz poniższe polecenia:

   $ cd ~/twój-projekt     # przejdź do katalogu źródeł
   $ svn import http://localhost/repos twój-projekt \
    nazwa-projektu -m "początkowy import projektu"

Tworzy to katalog o nazwie nazwa-projektu w Twoim repozytorium. Katalog ten zawiera pliki Twojego projektu. Sprawdź pod adresem http://localhost/repos/ czy się tam znalazł.


12.2.3.2 Praca z Subversion

Praca z project-y przy użyciu Subversion:

   $ cd              # przejdź do przestrzeni roboczej
   $ svn co http://localhost/repos/project-y # pobierz źródła
   $ cd project-y
   ... wykonaj pracę ...
   $ svn diff           # podobne do diff -u repozytorium/ lokalne/
   $ svn revert modyfikowany_plik # cofnij zmiany w pliku
   $ svn ci -m "Opisz zmiany"   # wyślij pliki do repozytorium
   $ vi dodany_plik

   $ svn add dodany_plik
   $ svn add nowy_katalog     # rekursywnie dodaj pliki z nowy_katalog
   $ svn add -N new_dir2      # nierekursywnie dodaj nowy katalog
   $ svn ci -m "Dodano nowy_plik, nowy_katalog, nowy_katalog2"

   $ svn up            # pobranie najnowszej wersji z repozytorium
   $ svn log            # pokazuje wszystkie wprowadzone zmiany
   $ svn copy http://localhost/repos/project-y \
      http://localhost/repos/project-y-branch \
      -m "Tworzę własną gałąź project-y" # rozgałęzienie project-y
   $ svn copy http://localhost/repos/project-y \
      http://localhost/repos/proj-y_release1.0 \
      -m "project-y 1.0 release"  # dodanie tagu release
   ... zauważ, że odgałęzianie i tagowanie są tym samym. Jedyną różnicą jest to,
   ... że gałęzie można uaktualniać, a tagów nie.
   
   ... wprowadzaj zmiany w gałęzi ...
   
   $ # połącz odgałęzienie z gałęzią główną
   $ svn merge http://localhost/repos/project-y \
    http://localhost/repos/project-y-branch

   $ svn co -r 4 http://localhost/repos/project-y # pobierz rewizję 4

[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference (version 1)

This translation is based on old version of Debian Reference (English, version 1.x), well before Sat, 26 Jan 2008.

Osamu Aoki osamu#at#debian.org
Koordynator tłumaczenia: Bartosz Feński aka fEnIo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Autorzy, Rozdział A.1


 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.